תקנון המרוץ

על מנת שנפיק את המרב מאירוע זה, אנא הקפידו על הכללים הבאים: 
– מי שמלאו לו לפחות 18 שנה ביום המרוץ.
– מי שמילא וחתם על טופס הצהרת בריאות וטופס שחרור המארגנים מאחריות.
– מי שנרשם ושילם את דמי הרישום.
– מי שיש לו ביטוח אישי לימי המרוץ, באחריות כל רץ לעשות לעצמו ביטוח בריאות לימי המרוץ.
– ההשתתפות כרוכה בהסכמת המשתתף לצילומו והפצת תמונתו באמצעי הפרסום.
– המשתתף עמד בכללים הקבועים בתקנון.
– חל איסור מוחלט לרוץ ללא הרשמה, רץ שיתפס רץ ללא מספר חזה יורד מהמסלול במיידי.  
– מקצה שירשמו אליו פחות מ – 15 רצים/משתתפים יאוחד עם המקצה שמתחתיו.

המרוץ מוגבל עד 2000 רצים בלבד ולפי הפירוט הבא:
– מקצה 12 ק"מ – 200 רצים
– מקצה 21 ק"מ –  200 רצים
– מקצה 33 ק"מ – 600 רצים
– מקצה 42.2 ק"מ – 600 רצים 
– מקצה 66 ק"מ – 250 רצים
– מקצה 100 ק"מ – 150 רצים
– מקצה 133 ק"מ – 50 רצים
– מקצה 166 ק"מ – 50 רצים
– לסובב עמק יש את הזכות לשנות את הגדרת כמות המשתתפים בכל מקצה ומקצה לפי שיקול דעתו, בכל רגע נתון וללא הודעה 
מוקדמת. 
– קוד הנחה יינתן לקבוצות שהינן גדולות מ – 30 נרשמים ובתאום עם מנהל הקבוצה והנהלת המרוץ.
– לא תינתן אפשרות של דילוג ממקצה למקצה ללא הרשמה מסודרת דרך האתר – רץ שנרשם למקצה מסויים מחוייב לרוץ באותו
המקצה – רץ שיעבור מקצה ללא עדכון של הפקת סובב עמק ייחשב כפסול אוטומטית.  
– לא תינתן אפשרות להיות מוזנקים בשעות שאינם שעות ההזנקה של המקצה אליו נרשמתם באתר, רץ שיזנק לא בשעה הייעודית של
 —המקצה אליו הוא רשום ייחשב כפסול אוטומטית. 
– רץ שיתפס זורק ביער ובשטח לכלוך, שקיות, עטיפות למיניהם, ניירות וכו' ייפסל באופן מיידי ויורד מהמסלול.
– חל איסור מוחלט לרוץ ללא חולצה, רץ שירוץ ללא חולצה יפסל באופן מיידי ויורד מהמסלול.
– סיום הרשמה מוקדמת 1/5/2018 בשעה 8:00 בבוקר – לאחר תאריך זה המחירים עולים ב – 40 ש"ח לכל מקצה.
– סיום הרשמה למירוץ 1/7/2018 בשעה 8:00 בבוקר.
– רק מי שירשם עד לתאריך 1/5/2018 יקבל את גודל החולצה שאותו או הזמין במעמד ההרשמה למרוץ. 
– כל רץ ידרש לחתום על הצהרה שהוא עומד בדרישות חוק הספורט ומסיר אחריות ממארגני המרוץ ולשלוח אלינו.
– באחריות כל רץ/רצה לעשות ביטוח אישי (על חשבונו) לימי המרוץ ושהביטוח יהיה בתוקף.  
– אנא המנעו מהבאת כלבים למתחם הכינוס ולאקספו.  
– כל אחד שירשם למקצה 100 ק"מ, 133 ק"מ, 166 ק"מ מחוייב לבוא לרוץ את כל הסיבוב (33 ק"מ) לפחות פעמיים בתקופה שלפני
המרוץ.
– במתחם הכינוס יהיה צוות רפואי שיערוך בדיקה רפואית בכל סיבוב לכל אחד מרצי 133 ק"מ, 166 ק"מ לצוות הרפואי יש את הזכות
והמנדט לעכב רץ לצורך בדיקה רפואית ו/או להורידו לגמרי מהריצה עכב בעיה רפואית של אותו הרץ.
– זמן Cut Off לרצי 100, 133, 166 ק"מ – חייבים להתחיל את הסיבוב האחרון שלהם ממתחם הכינוס לפני השעה 7:00 בבוקר ביום
שישי.

שילוח ציוד לתחנות:
– אך ורק מקצה של 66 ק"מ מורשה לשים תיקים עם ביגוד להחלפה במתחם שיועד לכך בתום הסיבוב הראשון שלהם. 
– שאר המקצים, אינם מורשים לשים ציוד להחלפה בשום תחנה.
– רצי 66 ק"מ, תוכלו לשים בתחנת "שסמוכה למתחם הכינוס" תיק קטן עם בגדים להחלפה לקראת הסיבוב השני, את התיק עליכם
לארוז ולסמן היטב עם שמכם ולתת לנו אותו בהגיעכם למתחם הכינוס לפני ההזנקה של המקצה שלכם, אנו נדאג להעביר לכם את
 התיק לתחנת "היעודה", ברגע שהתחנה תסגר אנו נדאג להביא לכם את התיק בחזרה למתחם הכינוס.

ליווי ולוגיסטיקה: 
– למלווים ולצוותי לוגיסטיקה אסור בתכלית האיסור להגיע עם רכבים לתחנות המים ו/או לתחנות הרענון בשטח/במסלול, רץ שהמלווים
שלו/צוות לוגיסטיקה שלו/משפחה שלו תגיע עם רכב לתחנת "צומת גוערה" יפסל באופן מיידי.
– רק רצים במקצים של 100 ק"מ, 133 ק"מ, 166 ק"מ מורשים לרוץ עם ליווי (אופניים או רץ לידם), כל סיבוב מלווה אחד בלבד, בשאר
המקצים (12, 21, 33, 42.2, 66 ק"מ) לא תינתן אפשרות לליווי, רץ ממקצים 12 עד 66 שיתפס עם מלווה ייפסל מיידית. 

רפואה:
– אמבולנסים צמודים עם פרמדיקים/חובשים + טרקטורוני אלונקה יהיו לאורך המסלולים ובכל שעות המרוץ.  לפרמדיק/חובש הזכות –
  להוראות לרץ לעצור, למנוע ממנו להמשיך את השתתפותו ו/או להפנות אותו לבדיקה רפואית. על הרצים חלה החובה להישמע
  להוראות הצוות הרפואי בשטח ו/או בשטח הכינוס.
– רץ שלא ישמע להנחיות הצוותים הרפואיים ו/או להוראות המארגנים/הפקה יפסל מידית ויורד מהמסלול.
– במתחם הכינוס יימצא צוות רפואי שיערוך בדיקה רפואית בכל סיבוב לכל אחד מרצי 133 ו- 166 ק"מ. לצוות הרפואי הזכות והמנדט
  לעכב רץ לצורך מנוחה או בדיקה רפואית נוספת וכמו כן להוראות לו להפסיק את המרוץ לגמרי מסיבה רפואית כלשהי. רץ שהורד ע"י
  הצוות הרפואי ייחשב כפסול.

מדידת זמנים, שבבים אלקטרוניים ומספרי חזה:
– כל משתתף יענוד שבב אלקטרוני בכל מהלך המרוץ לצורך מדידת הזמנים והבקרה. 
– כל משתתף יענוד מספר חזה בקדמת הגוף בכל מהלך המרוץ, לצורך זיהוי ובקרה.
– שטיחים אלקטרוניים לצורך מדידת זמנים יפרשו לאורך המסלול בנקודות שונות לצורך בקרה ויכולת שליטה.
– בסיום המרוץ עם החזרת השבב האלקטרוני יקבל כל משתתף שקית אישית עם חולצה ושי. 
– כל רצי 133 ק"מ, 166 ק"מ יענדו מכשיר איכון GPS שיסופק על ידי סובב עמק. 
– חובה לרוץ עם השבב על הנעל או בכל מקום אחר שהנהלת סובב עמק תמסור לכם.  
– חובה לרוץ עם מספר החזה בקדמת החולצה וחשוף.  
– חובה להחזיר את השבב (מספר החזה) בתום הריצה, רץ שלא יחזיר את השבב יחויב בתשלום של 80 ₪.
– רצים שירוצו ללא צי'פ – נורשה להפיץ את תמונתם במדור ראויים לשמצה.
– יש להישמע להוראות הסדרנים.
– ערעור על תוצאות ומיקומי פודיומים ניתן להגיש עד חצי שעה (30 דקות) לאחר פרסום התוצאות במרוץ. 
– ציוד חובה להשתתפות: רצי ה – 66 ק"מ, 100 ק"מ, 133 ק"מ, 166 ק"מ בכל שעות המרוץ והלילה חייבים לרוץ עם פנס ראש, טלפון
  נייד ונצנץ מאחור.
– רצי 133 ק"מ, 166 ק"מ בכל שעות המרוץ והלילה חייבים לרוץ עם מכשיר איכון GPS על היד – יסופק על ידי סובב עמק. 
– רצי 133 ק"מ ו 166 ק"מ אשר יסופק להם מכשיר GPS ולא יחזירו אותו בתום המרוץ יקנסו בסכום של 450 ש"ח. 

ביטול המרוץ מתוך אילוצים:
במידה והמרוץ יבוטל/יידחה בשל אילוצים של כוח עליון, או כל אירוע עליו אין למארגנים שליטה לרבות אירועי מזג אוויר למיניהם, מלחמה, אירועים ביטחוניים ועוד, לא יהיה החזר כספי כלשהו למשתתפים.

נוהל ביטולים ושינויי מקצים:

ביטול הרשמה: 
בקשות ביטול צריכות להיות מוגשות באמצעות  הטופס הזה עד 1/7/2018 בשעה 18:00.
המבטלים יקבלו את תשלומם בפועל בניכוי 40 ש"ח, בזיכוי לכרטיס האשראי איתו בוצעה ההזמנה.
לאחר תאריך זה, לא יתקבלו החזרים כספיים מכל סיבה שהיא.

שינוי מקצה: 
בקשות שינוי מקצה צריכות להיות מוגשות באמצעות הטופס הזה עד תאריך 1/7/2018 בשעה 18:00.
עלות שינוי מקצה הינה 40 ש"ח.
לאחר תאריך זה לא יתקבלו יותר בקשות לשינוי מקצה.

שינוי שם משתתף:
ניתן להעביר לרץ אחר את ההרשמה באמצעות הטופס הזה עד לתאריך 1/7/2018 בשעה 18:00 בעלות של 40 ש"ח, העלות חלה על היוצא, על היוצא לציין בטופס "בקשת החלפה" ולציין שם מלא, ת. לידה, מידת חולצה, ת.ז., סלולרי, מגדר, דוא"ל, הנכנס ישלם ישירות לנכנס בדרך שהם יסכימו ביניהם. 

לבקשות אחרות נציג זינוק לשרותכם בטלפון: 1-700-555-885  בימים א, ג, ה, 09:00-13:00. 
לאחר תאריך 1/8/2018 לא ניתן לבצע שום שינוי שם ו/או העברה בין מקצים ו/או ביטול הרשמה. 
אין הרשמה ביום המרוץ.
לכל בירור או הבהרה ניתן ליצור קשר עם נציג זינוק במייל הבא: changerequests@znook.co.il 

הצהרת בריאות ותנאי השתתפות במירוץ: 
על כל אתלט שנרשם למרוץ יהיה לחתום על מסמך "הצהרת משתתף וכתב שחרור מאחריות".
אני הח"מ מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר פיסית ונפשית לתחרות "אולטרה מרתון סובב עמק 2018" (להלן תחרות), וכי התאמנתי לקראתה כנדרש.
אני מצהיר כי מצבי הגופני והנפשי נבדק ואושר, טרם המרוץ ע"י רופא מוסמך מטעמי.
אני החתום מטה מצהיר בזאת שהנני מחזיק באישור רפואי בתוקף ע"פ "חוק הספורט" והנני עומד בדרישות "חוק הספורט" והנני מחזיק באישור על בדיקה ארגומטרית בתוקף. 
הנני מצהיר/ה בזאת שעברתי בדיקות רפואיות ארגומטריות, וכל הפרטים שמסרתי נכונים והנני כשיר/ה לאירוע ומצבי הגופני נבדק ע"י רופא מוסמך.
באחריות כל רץ/רצה לעשות ביטוח אישי (על חשבונו) לימי המרוץ ושהביטוח יהיה בתוקף.  
הנני מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר למרוץ והתאמנתי לקראתו כיאות.
אני ה"מ מצהיר גם, כי הנני משתתף בתחרות מתוך בחירתי האישית ומרצוני החופשי וללא שום כפיה או שידול מצד גורם כלשהו.
אני מכיר את המסלול ואת אופיו, ברור לי ואני מודע לעובדה כי מדובר בתחרות קשה, שכרוכה במאמץ גופני ונפשי קשה, ובסכנות שונות, שכוללות ריצה/רכיבה באזורים פתוחים, וואדיות, נחלים וכו'.
אני הח"מ מצהיר כי אין לי ולא יהיו לי כל תביעות מכל סוג שהוא, כלפי "אולטרה מרתון סובב עמק", "עמותת ספורט הזורע", "קיבוץ הזורע", מנהל האירוע ו/או מי מטעמו, (להלן "המארגנים") וכי כל נזק שיגרם לי ו/או לרכושי אם יגרם לי הוא על אחריותי שלי ולא אבוא בטענות ובתביעות כלשהן כלפיי המארגנים, בני משפחותיהם, או מי שקשור אליהם במישרין או בעקיפין.
המארגנים לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו, שיגרם לי או למלווי, לרבות נזקי גוף ונפש, שיגרמו לי לפני התחרות, במהלכה או לאחריה ו/או בקשר עמה.
אני הח"מ מצהיר בזאת, שאני מכיר בזכותם של המארגנים למנוע את השתתפותי באירוע או לפסול את השתתפותי במהלך התחרות, מכל סיבה שהיא, כפי שימצאו לנכון.
אני הח"מ מתחייב בזאת למלא את כל ההוראות, התקנות והדרישות שמופיעות כאן או הוראות שהמארגנים יחליטו עליהן לפני התחרות במהלכה או לאחריה. אני הח"מ מוותר בזאת על כל זכותי לתבוע תביעת נזיקין את המארגנים, נציגיהם, מלוויהם וכל מי שמעורב במישרין ו/או בעקיפין בתחרות.
אני מתחייב לשפות אתכם בגין כל תביעה או דרישה שתועלה נגדכם על ידי או על ידי מי מכוחי או מטעמי בעניינים כאמור לעיל ולהלן.
מוסכם עלי שהמארגנים ומי מטעמם ו/או נציגיהם, רשאים להשתמש בכתובת הדוא"ל שמסרתי, בצילומים שלי במהלך התחרות לפניה ובסיומה לצרכים של פרסום, קידום מכירות או שיווק של התחרות או כל אירועים דומים שיארגנו המארגנים בעתיד.
ידוע לי כי הוועדה המארגנת של האירוע, הגוף המארח, הגוף המארגן, המארגן בפועל ונותני החסויות לא ישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שייגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם האירוע, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהוא.
על כן אני החתום/ה מטה מוותר/ת על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל.
ידוע לי כי תנאי זה מהווה יסוד להסכמתם של מארגני המרוץ והממונים עליו לשתפני.
חובה אישור הורה עבור משתתף שגילו הוא מתחת לגיל 18.
עם הרשמתכם לאירוע הנכם מסירים אחריות מהמארגנים והנכם מצהירים כי הנכם כשירים להשתתף במירוץ.
להדפסת הצהרת משתתף הצהרת בריאות ותנאי השתתפות במרוץ