הרשמה למרוץ

העלאת מסמכים רפואיים למקצים 100, ו 166 ק"מ

העלאת מסמכים רפואיים למקצים 100, ו 166 ק"מ

נוהל ביטולים ושינויי מקצים:

מדיניות ביטול הרשמה הינה בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו. משתתף אשר נרשם לארוע באתר הארוע ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שרות הלקוחות של החברה (עסקת מכר מרחוק), יהיה רשאי לבטל את השתתפותו אך ורק בכפוף לתנאים הבאים (במצטבר).
תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים הרלוונטים (לפי המאוחר)
במידה ומיום עשיית העסקה ועד למועד הארוע (תחילת חלוקת הערכות\ אקספו) ישנם פחות מ- 14 ימים,  עד שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד הארוע
[email protected] פנה אל החברה בכתב תוך ציון שם מלא, טלפון ליצירת קשר ומספר הזמנה/הרשמה, לכתובת דוא”ל
ביטל משתתף את השתתפותו באירוע, בכפוף לתנאים כאמור לעיל, ישלם המשתתף אשר ביטל הרשמתו דמי ביטול בגובה של 5% מסכום דמי ההרשמה או 100 ₪, הנמוך מביניהם
בנוסף, היה והחברה הנפיקה בעבור המשתתף  “ערכת משתתף” במועד בקשת ביטול ההשתתפות (כגון: תיק ו/או חולצה ו/או מספר משתתף ו/או צ’יפ מדידה וכיוצ”ב), רשאית החברה לחייב את המשתתף גם בעלויות הפקת ערכת המשתתף
החברה רשאית לקזז את הסכומים כאמור לעיל מכל סכום ששילם המשתתף ברישום לארוע
מבלי לפגוע ו/או לגרוע באמור לעיל משתתף אשר נרשם לאירוע באתר האירוע ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שרות הלקוחות של החברה (עסקת מכר מרחוק), יהיה רשאי לבטל השתתפותו גם אם עברו למעלה מ- 14 ימים מיום הרשמתו וזאת עד ולא יאוחר מיום 1.7.21 בשעה 14:00, בכפוף לתשלום הסכומים כמפורט בנהלי ביטול אלו כאמור
דמי ביטול לרצים שנרשמו – 5 אחוז מסך העסקה או 100 ש”ח הנמוך מביניהם

שינוי מקצה:
בקשות שינוי מקצה צריכות להיות מוגשות דרך מייל המרוץ בלבד.
עלות שינוי מקצה הינה 40 ש"ח.
לאחר תאריך ה – 1.9.22 זה לא יתקבלו יותר בקשות לשינוי מקצה.

שינוי שם משתתף:
ניתן להעביר לרץ אחר את ההרשמה באמצעות מייל המרוץ בלבד עד לתאריך 1/9/2022 בשעה 12:00 בעלות של 40 ש"ח, העלות חלה על היוצא, על היוצא לציין בטופס "בקשת החלפה" ולציין שם מלא, ת. לידה, מידת חולצה, ת.ז., סלולרי, מגדר, דוא"ל, הנכנס ישלם ישירות לנכנס בדרך שהם יסכימו ביניהם.

לבקשות אחרות נציג גולדפיש לשרותכם בטלפון: 077-2010406  בימים א, ג, ה, 09:00-13:00.
לאחר תאריך 1/9/2022 לא ניתן לבצע שום שינוי שם ו/או העברה בין מקצים .
אין הרשמה ביום המרוץ.
לכל בירור או הבהרה ניתן ליצור קשר עם נציג זינוק במייל המרוץ